ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลบ้านบัวมล
(เอี่ยมทัศน์อนุสรณ์ ) เปิดทำการสอน เมื่อ พ.. ๒๕๐๒ โดยอาศัยบ้านกำนันสอน เอี่ยมทัศน์
เป็นสถานศึกษา มีนายเล็ก จันทร์เหมือน เป็นครูคนแรก มีนักเรียน ๖๔ คน 

 

.. ๒๕๐๔ กำนันสอนเอี่ยมทัศน์ได้บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างอาคารเรียน (ที่ตั้งอยู่
ปัจจุบัน) โดยมีคุณยายชม ช้างโรจน์และตระกูลแสงนาค ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง
อาคาร และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์)” เพื่อเป็นอนุสรณ์
แก่ผู้บริจาคที่ดินและทุนทรัพย์ และเปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

.. ๒๕๔๐ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา   
Visitors: 74,610