วิสัยทัศ/พันธกิจ

โรงเรียนบ้านคลองบัว มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีส่วนร่วม

Visitors: 67,645