ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
จากก่อตั้ง – ปัจจุบัน

๑. นายเล็ก จันทร์เหมือน ๒๕๐๒ – ๒๕๐๓
๒. นายสมโภชน์ ปั้นทอง ๒๕๐๔ – ๒๕๑๑
๓. นางวิไล ศรีสวรรค์ ๒๕๑๒ – ๒๕๑๘
๔. นายบุญนาค ด้วงแสง ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙
๕. นายประณต สุริเย ๒๕๑๙ – ๒๕๒๑
๖. นายประพิม ธรณีนิติญาน ๒๕๒๑ – ๒๕๒๔
๗. นางเบญจมาศ ชาติรุ่ง ๒๕๒๔ – ๒๔๓๑
๘. นางวิไล ศรีสวรรค์ ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒
๙. นางภีรียา ทุ่งมีผล ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕
๑๐. นางภีรียา ทุ่งมีผล ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙
๑๑. นางลัดดาวัลย์ แก้วสว่าง ๒๕๓๙ – ๒๕๔๔
๑๒. นางพิกุล ชาตตระกูล ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗
๑๓. นางสาวนิภา กังวลทรัพย์ ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑
๑๔. นายสมบุญ เอกญาติ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
๑๕. นางจิราภรณ์ หิรัญเกื้อ ๒๕๕๓ – 2555
๑๖. นางชนกพิณ วิสุทธิไพบูลย์ 2555 – 2557
๑๗. นางผกามาศ อ่อนบรรจง 2557 – 2559

18.นางรุ่งนภา ขาวเรือง 2559-ปัจจุบัน

Visitors: 67,643