ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์ ) เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลบ้านบัวมล(เอี่ยมทัศน์-อนุสรณ์ เปิดทำการสอน เมื่อ พ.๒๕๐๒   โดยอาศัยบ้านกำนันสอน     เอี่ยมทัศน์    เป็นสถานศึกษา  มีนายเล็ก   จันทร์เหมือน   เป็นครูคนแรก   มีนักเรียน  ๖๔   คน 

 

.. ๒๕๐๔  กำนันสอน  เอี่ยมทัศน์ ได้บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างอาคารเรียน (ที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน)   โดยมีคุณยายชม    ช้างโรจน์   และตระกูล    แสงนาค   ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคาร    และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  โรงเรียนบ้านคลองบัว ( เอี่ยมแสงโรจน์ ) ”   เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้บริจาคที่ดินและทุนทรัพย์   และเปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่  ๑ -   ประถมศึกษาปีที่   ๖   พ.. ๒๕๔๐  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  

 

 

   ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีอาคาร ๖ หลัง   บ้านพักครู  ๑  หลัง  บ้านพักภารโรง     หลัง  จำนวนห้องที่ใช้เป็นห้องเรียน   ๓๘  ห้อง  จำนวนห้องเรียนพิเศษ ๑๙  ห้อง มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๙๒ คน ระดับอนุบาลจำนวน   ๒๔๔   คน  ( ชาย  ๑๑๙  คน  หญิง ๑๒๕  คน ) ระดับประถมศึกษาจำนวน  ๑,๐๔๘  คน (ชาย  ๕๑๕  คน หญิง  ๕๓๓ คน)

Visitors: 67,643